RODO

 

INFORMACJA O PRZETWARZENIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych powierzanych adwokat Annie Jamroziak-Bereza w związku z wykonywaniem zawodu adwokata jak i mediatora jest AJB Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Anna Jamroziak-Bereza i wspólnicy spółka komandytowa.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izby Adwokackiej we Wrocławiu zostanie wyznaczony, natomiast funkcję koordynatowa obecnie pełni adw. Sławomir Krześ.

II.  Będę przetwarzać dane Zleceniodawcy wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem lub też umowy o mediację zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).

Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych Zleceniodawcy w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu

Zleceniodawcy w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów Zleceniodawcy, praw i wolności lub dane Zleceniodawcy będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV.  Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

V.  Dane osobowe Zleceniodawcy mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Zleceniodawcy lub pracownikom, zleceniobiorcom współpracującym z kancelarią na podstawie umów cywilnoprawnych, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

VI. Zgodnie z RODO Zleceniodawcy, przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i dane Zleceniodawcy nie są profilowane.

IX. Zleceniodawcy w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.