R E G U L A M I N   S K L E P U

obowiązujący od dnia 2 listopada 2023 r.

 

 

 • 1.

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 • Regulaminie – oznacza to regulamin dostępny pod adresem https://kancelaria-jamroziak-bereza.pl/sklep/;
 • Polityce prywatności – oznacza to politykę prywatności dostępną pod adresem: https://kancelaria-jamroziak-bereza.pl/sklep/;
 • Sklepie internetowym lub Sklepie – oznacza to sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie kancelaria-jamroziak-bereza.pl;
 • Sprzedawcy – oznacza to AJB Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Anna Jamroziak-Bereza i wspólnicy spółka komandytowa, ul. Frezjowa 7, 55-220 Jelcz-Laskowice KRS: 0000939850, NIP: 912–193–55–62, e-mail: sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl, telefon: +48 577 313 337;
 • Kliencie lub zamiennie Kupującym – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do czynności prawnych, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie internetowym. Klientem jest zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca;
 • Stronie – oznacza to łącznie Sprzedawcę i Klienta/Kupującego, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu;
 • Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną, korzystającą z usług Sklepu i Strony internetowej w związku z czynnościami niezwiązanymi bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną, korzystającą z usług Sklepu i Strony internetowej w związku z czynnościami, związanymi z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeżeli z treści zawartej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • Przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu lub Strony internetowej;
 • Produkcie – oznacza to treści cyfrowe oferowane w Sklepie;
 • Treści cyfrowej – oznacza to treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Kupującego, za zapłatą określonej ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Produkcie, dotyczy to również Treści cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia Regulaminu;
 • Konsultacji prawnej – oznacza to godzinne doradztwo udzielone przez prawnika Sprzedawcy w formie zdalnej. Jego cena jest wliczona w cenę Produktu w przypadku pojawienia się takiego zapisu w ofercie konkretnego Produktu na stronie Sklepu tj. https://kancelaria-jamroziak-bereza.pl/sklep/, iż w cenę produktu wliczona jest godzinna konsultacja prawna.

 

 • 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów treści cyfrowych w sklepie internetowym pod adresem: https://kancelaria-jamroziak-bereza.pl/sklep/, ul. Frezjowa 7, 55-220 Jelcz-Laskowice KRS: 0000939850, NIP: 912–193–55–62, e-mail: sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl, telefon: +48 577 313 337.
 2. Akceptując Regulamin Sklepu Klient lub Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu lub Strony internetowej zgodnie z ich przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie zapewniające dostęp do internetu oraz mieć zapewniony dostęp do poczty elektronicznej i korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej). Rekomenduje się korzystanie z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768.
 4. Aby korzystać ze Sklepu Kupujący powinien mieć włączoną w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies. Nie jest to obowiązkowe, ale brak akceptacji plików cookies może uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej i dokonanie zakupu w Sklepie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności:
 6. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 7. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 8. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016r.,
 9. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 • 3.

ZAKUP TREŚC CYFROWYCH (PRODUKTÓW)

 1. Produkty stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z zakupionego Produktu wystarczające jest posiadanie standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader (w przypadku formatu PDF) oraz dostępu do internetu.
 3. W przypadku jakichkolwiek problemów z uruchomieniem pliku Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Kupujący może dokonać zakupu w Sklepie jako gość i nie musi zakładać konta.
 5. Kupujący składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
 6. W ramach umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego pomocy przy korzystaniu z Produktu – poza konsultacją prawną, jeśli ta została przewidziana w ofercie konkretnego produktu ze wskazaniem, iż w cenę produktu wliczona jest godzinna konsultacja prawna.
 • 4.

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu dokonania zakupu Produktu Kupujący:
 2. zaznacza na Stronie wybrany Produkt za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, po czym przechodzi do widoku koszyka z podsumowaniem zamówienia;
 3. po sprawdzeniu zamówienia, klika opcję „Przejdź do płatności”. Na tym etapie Kupujący może też wprowadzać zmiany w koszyku, np. usuwać produkty z koszyka;
 4. następnie naciska przycisk „Przejdź do płatności”. Kupujący wypełnia formularz zamówienia podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, wybiera formę płatności, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość i oświadcza, iż jest świadomy, że powoduje to w tych okolicznościach utratę prawa odstąpienia od umowy;
 5. zapoznaje się z Regulaminem Sklepu i go akceptuje. W dalszym kroku Kupujący naciska przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
 6. po kliknięciu przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu płatniczego celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupującemu zostaje wyświetlona strona z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 7. Pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży i dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego produktu z chwilą skutecznego dokonania płatności. Kupującemu wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 8. Dostępne metody płatności to Przelewy24 (szybkie przelewy oraz kod BLIK).
 9. Zakupiony przez Kupującego produkt w postaci książki w wersji elektronicznej dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio po potwierdzeniu albo zaksięgowaniu płatności. Kupujący automatycznie otrzyma wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionej książki w formacie PDF. Link, o którym mowa powyżej, nie wygasa.
 10. Zakupiony przez Kupującego produkt w postaci książki w wersji papierowej wysłany zostanie na wskazany przez Kupującego adres w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia albo zaksięgowania płatności.
 11. Pozostałe zakupione przez Kupującego produkty stanowiące treści cyfrowe z uwagi na ich indywidualny charakter wysłane zostaną na wskazany przez Kupującego adres e-mail w terminie 14 dni od dnia dokonania ustaleń z Kupującym co do ich treści. 

 

 • 5.

CENA

 1. Ceny Produktów w sklepie są cenami brutto i zawierają w sobie wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazuje jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Cena w swej wysokości nie zawiera:
 3. a) kosztów sądowych,
 4. b) kosztów wydruku pozwu wraz z załącznikami oraz skutecznego złożenia Produktu.
 5. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu.
 6. Ceną najniższą Produktu jest najniższa cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – ceną najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do dnia wprowadzenia obniżki.
 • 6.

LICENCJA

 1. Publikacje w formie treści cyfrowych (np. e-booki, wzory pism procesowych wraz z objaśnieniami) oferowane przez Sprzedawcę do zakupu w Sklepie stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a tym samym podlegają ochronie prawnoautorskiej.
 2. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do Publikacji przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Z datą otrzymania przez Klienta linka umożliwiającego dostęp do Publikacji, Kupującemu zostaje udzielona licencja, upoważniająca go do korzystania z Publikacji w zakresie określonym w Regulaminie.
 4. Licencja udzielona Klientowi ma charakter niewyłączny, niezbywalny i nieprzenoszalny, obejmując prawo do korzystania z Publikacji na następujących polach eksploatacji:
 5. a) wielokrotnego pobrania Publikacji i jej zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia,
 6. b) przechowywania Publikacji techniką cyfrową,
 7. c) wydrukowania Publikacji celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 8. Klient ma prawo korzystać z Publikacji wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Klient nie jest uprawniony do:
 10. a) wprowadzania Publikacji do obrotu, rozpowszechniania Publikacji lub jej opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej,
 11. b) najmu lub użyczenia Publikacji bądź jego kopii,
 12. c) udostępniania zakupionej Publikacji lub jego fragmentów.
 13. W przypadku Publikacji obejmujących wzory pism procesowych Kupujący jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Publikacji na własny użytek – w celu sporządzenia pisma procesowego we własnej sprawie, w celach szkoleniowych i edukacyjnych, jak również do wykorzystania w prowadzonych sprawach sądowych.
 14. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie do Publikacji, Sprzedawca może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 15. Licencja zostaje udzielona Kupującemu na czas nieoznaczony.
 • 7.

ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem poniższych poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Może to zrobić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: AJB Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Anna Jamroziak-Bereza i wspólnicy spółka komandytowa, ul. Frezjowa 7, 55-220 Jelcz-Laskowice.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o zawarciu umowy i potwierdził konsumentowi otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w następujących przypadkach:
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 • przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);
 • przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • zawarcie nastąpiło w drodze aukcji publicznej;
 • przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

4.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.

5.W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

 • 8.

DODATKOWE UPRAWNIENIA KONSUMENTA W ZWIĄZKU Z ZAKUPEM TREŚCI CYFROWEJ

 1. Poniższe postanowienia określają uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Kupującego określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin ich nie ogranicza, ani nie zmienia.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, którego formularz zawarto w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych dla Sprzedawcy kosztów.
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:
 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny.
 2. Jeżeli Kupujący nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej poinformuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Kupujący może odstąpić od umowy.
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. Prawo odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • 9.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony produkt wolny od wad.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów lub samego procesu zakupowego.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail Kupującego, który był wykorzystany do złożenia reklamacji.
 • 10.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://kancelaria-jamroziak-bereza.pl/

 • 11.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPRATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych z umową sprzedaży lub dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Kupującego Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły postępowania pozasądowego zostaną określone przez Sprzedawcę i Kupującego.
 2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności ma możliwość:
 3. a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
 4. b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą;
 5. c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
 6. d) szczegółowych informacji dotyczących pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń Kupujący może szukać na stronie internetowej pod adresem: http://www.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może także skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Platforma ta służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w sposób, dążący do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące zawartych na podstawie Regulaminu rozstrzygają sądy powszechne.
 2. Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach Sklepu.

 

 • 13.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w tym o charakterze technicznym, prawnym oraz zmianą zasad sprzedaży Produktów.
 2. Sprzedawca zamieści informację o zmianie Regulaminu w Sklepie oraz poinformuje Kupujących o jego zmianie wysyłając do nich wiadomość na wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio na Stronie.
 • 14.

WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2023 r.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.

 

 

Sprzedawca informuje, iż dokonał zmiany Regulaminu z dnia 1 maja 2023 r. Zaktualizowany Regulamin obowiązuje od dnia 2 listopada 2023 r. 

[załącznik nr 1 do Regulaminu]

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

__________* (miejscowość, data)

 

Nadawca:  __________________* (imię i nazwisko, adres Kupującego)

Adresat: AJB Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Anna Jamroziak-Bereza i wspólnicy spółka komandytowa, ul. Frezjowa 7, 55-220 Jelcz-Laskowice e-mail: sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl, telefon: +48 577 313 337

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Ja niżej podpisana/y _________* niniejszym odstępuję od umowy z dnia _______* dotyczącej/polegającej na _______________* .  

 

 

Podpis _________* (w wersji papierowej)

Data: ___________*

 

 

 

 

* wolne pola uzupełnić

.