Aktualności

Poniżej inforamcje ukazujące się na bieżąco.

Dowód z nagrań rozmów telefonicznych w sprawie o rozwód.

Wyrok
Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
IV CKN 94/01

1. Nie ma zasadniczych powodów do całkowitej dyskwalifikacji kwestionowanego przez pozwaną dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez wiedzy jednego z rozmówców. Skoro strona pozwana nie zakwestionowała skutecznie w toku postępowania autentyczności omawianego materiału, to mógł on służyć za podstawę oceny zachowania się pozwanej w stosunku do pozwanego i możliwości sformułowania wniosku o nadużywaniu alkoholu przez pozwaną.

2. Treść i sposób prowadzenia rozmów te

2021-04-08 23:28

Przesłanki odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej.

Z uwagi na ilość zapytań do kancelarii, czy można coś zrobić gdy została już nałożona kara administracyjna, pomyślałam, że warto by mieli Państwo możliwość zapoznania się z treścią tegoż przepisu:

Art. 189f kpa 

"§ 1. Organ administracji publicznej, w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli:

1) waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszania prawa lub

2) za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony o

2021-02-22 18:59

Skutki umownego zastrzeżenia szczególnej formy czynności prawnej.

" Zastrzeżenie formy szczególnej, której niezachowanie pociąga nieważność czynności prawnej (ad solemnitatem), może wynikać z przepisu ustawy lub z woli stron. Artykuł 73 § 1 KC dotyczy formy ad solemnitatem ograniczonej do wypadku, gdy przepis ustawy przewiduje jako formę szczególną czynności prawnej formę pisemną i wyraźnie wprowadza rygor nieważności. W obrocie cywilnoprawnym, zgodnie z zasadą swobody umów ( art. 3531 KC) strony mogą w dowolnej formie kształtować stosunki umowne. Dopuszczalne jest zatem zawarcie umowy o formie (pactum de forma) przewidującej, że określona czynność p

2020-09-11 00:06

URLOP

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 16.08.2020r. do dnia 23.08.2020r. kancelaria będzie zamknięta z powodu urlopu. w sprawach pilnych bardzo proszę o kontakt mailowy pod adresem- anna@kancelaria-jamroziak-bereza.pl. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość i życzę wszystkim wspaniałego tygodnia. Z poważaniem, adwokat Anna Jamroziak-Bereza

2020-08-15 00:03

Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie.

"Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie" -23 lipca 2020 r., III CZP 31/19​

W dniu 22 lipca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 31/19, podjął uchwałę następującej treści:

"Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie." źródło:http://www.sn.pl/aktualn

2020-08-10 00:02

Szkodą przy wypadku komunikacyjnym jest również zaciągnięcie zobowiązania, nie tylko jego zapłacenie w zakresie najmu pojazdu zastępczego.

"Zaciągnięcie przez poszkodowanego zobowiązania do zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępczego stanowi szkodę w rozumieniu art. 361 § 2 KC pozostającą w związku przyczynowym z wypadkiem komunikacyjnym."

"Zgodnie z art. 361 § 2 KPC naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Zastosowanie dla ustalenia wysokości szkody powszechnie akceptowanej metody różnicowej wskazuje, że wraz z zaciągnięciem zobowiązania przez poszkodowanego w postaci obowiązku zapłaty czynszu najmu pojazdu zastępcz

2020-07-30 11:37

Przedsiębiorcy chcą procesów z rządem.

"

Biura turystyczne, restauracje, galerie handlowe liczą straty wywołane zakazem prowadzenia działalności w czasie epidemii i piszą pozwy o odszkodowania.

Po prawie dwóch miesiącach zamrożenia całych branż rząd decyduje się na luzowanie ograniczeń i zakazów mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce.

W wielu firmach zakaz prowadzenia działalności spowodował spadek obrotów do zera. Choć korzystają z różnych form wsparcia wypłacanego z publicznych środków, nie wystarczy im pieniędzy na przetrwanie do czasu choćby częściowego odmrożenia gospodarki.

Firmy

2020-05-14 15:14

Zasady funkcjonowania wysp handlowych w dużych galeriach.

" 4. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m 2 ustanawia się, do odwołania, czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:

1) agentów turystycznych i organizatorów turystyki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie 79.11 i 79.12);

2) prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, z wyłączeniem prowadzenia handlu detalicznego lub prowadzenia działalności usługowej na wyspach handlowych, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) lady prezentacyjne lub stanowiska k

2020-05-03 10:59

Utrzymanie ograniczeń funkcjonowania niektórych rodzajów działalności gospodarczych.

" Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

§ 7. 1. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:

1) prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

a) polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spoż

2020-05-03 10:47

Realna pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

W czwartek 30 czerwca 2020r. (druk 108) uchwalony przez sejm projekt ustawy wprowadzający do kodeksu postepowania cywilnego nastepujące zapisy:

" Sprawy o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Art. 560 2 . Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218).

Art. 5603 . § 1. Wniosek o zobowi

2020-05-02 20:14

Skorzystaj z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników.

Dofinansowanie przysługuje w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz nie zalegania z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne, gdy spadły obroty firmy spowodowane pandemią koronawirusa. Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia ( jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS). Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Definicje przestoju ekonomicznego, obni/div> …

2020-04-29 09:36

Życzenia Świąteczne

W imieniu wlasnym oraz Kancelarii zycze Panstwu, aby nadchodzace Swieta Wielkanocne napelnily Wasze serca nadzieja i szczesciem, a chwile spedzone w gronie najblizszych dodawaly otuchy i pozwalaly przezwyciezyc wszystkie trudnosci. Aby ten czas ktory przymusowo dal nam dany, stal sie czasem do znalezienia w sobie sily do zmian na lepsze. A takze dal mozliwosc by przemyslec co w zyciu jest dla Nas najwazniejsze.

2020-04-11 10:54

Tzw. Tarcza Antykryzyowa

Serdecznie zapraszam na nasze pierwsze nagranie o tzw. tarczy antykryzysowej- https://kancelaria-jamroziak-bereza.pl/video/produkt/koronowirus.

2020-04-02 07:51

NASTĘPNE OGRANICZENIA RZĄDOWE

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

  • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3.

PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie banku może przebywać 9 osób.

Ważne!

2020-03-31 23:21

ZDALNA PRACA KANCELARII

KANCELARIA W OKRESIE OD 30 MARCA DO 30 KWIETNIA 2020R.

PRACUJE ON-LINE.

PORADY PRAWNE BĘDĄ UDZIELANE ZDALNIE, JAK RÓWNIEŻ KONTAKT Z KANCELARIĄ JEST MOŻLIWY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

MAIL: anna@kancelaria-jamroziak-bereza.pl

SKYPE: ANNA JAMROZIAK-BEREZA, live:.cid.1a6cec4afd19f19a, AnnaJamroziakBereza@kancelariaadwokackaajb.onmicrosoft.com

FACEBOOK: ANNA JAMROZIAK-BEREZA

TELEFONY:510-313-377

  • 577-313-337

WSZELKIE DOKUMENTY DLA KANCELARII PROSIMY O POZOSTAWIANIE W SKRZYNCE POCZTOWEJ PRZED KANCELARIĄ.

2020-03-30 12:20

Rozprawy odwołane do 30 kwietnia w sądach okręgu wrocławskiego, poza sprawami pilnymi.

"W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, które pozostaje w bieżącym kontakcie z Ministrem Zdrowia, informuję, że do dnia 30 kwietnia br. odwołane będą rozprawy zaplanowane w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i sądach rejonowych okręgu wrocławskiego, z wyjątkiem spraw pilnych oraz odroczonych publikacji orzeczeń.

Przy odroczonej publikacji orzeczenia nie jest obowiązkowe stawiennictwo stron, a zatem apelujemy o niepojawianie się w tych dniach w sądzie tylko w celu wysłuchania orzeczenia. Informacja o jego treści będzie dostępna telefonicznie lub przez Portal Informacyjny Są

2020-03-26 18:33

Edukacja on-line na nowych zasadach

"§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 6 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczeg

2020-03-25 23:16

Kształcenie na odległość

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauc

2020-03-22 13:29

WYKAZY ROZPRAW KTÓRE SIĘ ODBĘDĄ W SĄDACH WROCŁAWSKICH i OLEŚNICY

Listy dostępne sa na stronach każdego sądu, poniżej zamieszczam do nich linki, z uwagi na objetości tych dokumentów:

Sąd Okręgowy we Wrocławiu-http://www.wroclaw.so.gov.pl/documents/wokandy/rozprawy_marzec_2020.pdf, 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu- http://www.wroclaw-krzyki.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=536:sprawy-ktore-odbd-si-w-dniach-13-31-marca-2020-roku&catid=71:aktualnoci&Itemid=77, 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu- http://www.wroclaw-srodmiescie.sr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=751:w

2020-03-16 20:55

WYKAZ SPRAW W SĄDZIE REJONOWYM W OŁAWIE, KTÓRE SIĘ ODBĘDĄ

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 17.03.2020 r.

IIK 1169/18

IIK 527/19/19

IIK 7/20

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 18.03.2020 r.

IIkp 67/20

IIkp 68/20

IIKp 69/20

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 19.03.2020 r.

IIK 1042/18

IIK 926/19

IIK 1044/19

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 20.03.2020 r.

I Ns 261/14 Publikacja orzeczenia

III Nsm 163/20

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 23.03.2020 r.

I Ns 454/16- Publikacja orzeczenia

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 24.03.2020 r.

Brak spraw w tym dniu

 

SPRAWY ODBYWAJĄCE SIĘ W DNIU 25.03.2020 r.

Brak spraw w tym dniu

2020-03-16 10:45

ODWOŁANE ROZPRAWY

W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, które pozostaje w bieżącym kontakcie z Ministrem Zdrowia, informuję, że od dnia 13 marca do dnia 31 marca br. odwołane będą rozprawy zaplanowane w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i sądach rejonowych okręgu wrocławskiego, z wyjątkiem spraw pilnych oraz odroczonych publikacji orzeczeń.

Przy odroczonej publikacji orzeczenia nie jest obowiązkowe stawiennictwo stron, a zatem apelujemy o niepojawianie w tych dniach w sądzie tylko w celu wysłuchania orzeczenia. Informacja o jego treści będzie dostępna telefonicznie lub przez Portal Informac

2020-03-13 21:29

ZDALNA PRACA KANCELARII

KANCELARIA W OKRESIE OD 13 MARCA DO 27 MARCA 2020R.

PRACUJE ON-LINE.

PORADY PRAWNE BĘDĄ UDZIELANE ZDALNIE , JAK RÓWNIEŻ KONTAKT Z KANCELARIĄ JEST MOŻLIWY ZA POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ:

MAIL: anna@kancelaria-jamroziak-bereza.pl

SKYPE: ANNA JAMROZIAK-BEREZA, live:.cid.1a6cec4afd19f19a, AnnaJamroziakBereza@kancelariaadwokackaajb.onmicrosoft.com

FACEBOOK: ANNA JAMROZIAK-BEREZA

TELEFONY:510-313-377

  • 577-313-337

WSZELKIE DOKUMENTY DLA KANCELARII PROSIMY O POZOSTAWIANIE W SKRZYNCE POCZTOWEJ PRZED KANCELARIĄ.

2020-03-13 13:01

Ulga na dziecko kończące naukę w trakcie roku

Porada dla czytelniczki zawarta w gazecie podatkowej odpowiada na to istotne pytanie, jak właściwie rozliczyć ulgę "Moja córka w listopadzie 2019 r. ukończyła 18 lat, a w czerwcu zakończyła naukę w szkole średniej i nie kontynuuje edukacji. Nie podjęła też pracy. Za jaki okres w tej sytuacji przysługuje mi jako matce w stosunku do niej ulga prorodzinna w rozliczeniu za 2019 r.?

Zakończenie w trakcie roku podatkowego nauki przez dziecko niepełnoletnie, które w tym samym roku uzyskuje pełnoletność, nie powoduje po stronie rodzica utraty prawa do tzw. ulgi na dziecko za cały rok. Jedn

2020-03-01 19:46

Do 8 stycznia czas na zgłoszenie do niższych składek ZUS.

Kto może skorzystać ?

Osobami które mogą skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne tj: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których  roczny przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim (za 2019 r. kwota ta będzie wynosiła 67 500).

Mały ZUS Plus dotyczy:

- osób, które  obecnie korzystają z małego ZUS,

- osób/przedsiębiorców  którzy nie korzystali dotychczas z obniżonego ZUS a mają przychody do 120 tyś rocznie.

Warunkiem skorzystania z ob

2020-01-02 13:51

Zasądzenie kosztów windykacji w postępowaniu cywilnym

"Czy w skład kosztów odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013, p. 403) w brzmieniu pierwotnie obowiązującym wchodzi procentowa prowizja windykacyjna ustalona od wartości wyegzekwowanego roszczenia i czy Sąd jest uprawniony do miarkowania tych kosztów?

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 r.

Celowe koszty windykacji  przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład  kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 201

2019-12-22 18:11

Zgłoszenie do rejestru BDO

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, oraz art. 49-84a, 179, 180, 180a, 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. wytwórcy odpadów1  oraz osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów, mają obowiązek:

- dokonania wpisu do Rejestru  BDO ,

-  prowadzenia w nim ewidencji,

- wykonywania sprawozdawczości z odpadów.

Kto podlega obowiązkowi wpisu do rejestru BDO?

W art. 50 i 51 Ustawy określono podmioty podlegające obowiązkowi wpisania d

2019-12-22 17:59

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej online

"Na podstawie art. 145 ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietna 2019 w sprawie kas rejestrujących, z dniem 1 stycznia 2020 r., nastąpi reforma polskiego systemu kasowego, której celem jest uruchomienie systemu informatycznego (Centralnego Repozytorium Kas zwanego dalej CRK) analizującego dane przesyłane z urządzeń online w celu, zapobieżenia nadużyciom podatkowym.

Zmiana systemu informatycznego dla firm będzie polegała na wymianie kas rejestrujących (fiskalnych) w w/w terminach.

Do 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobow

2019-12-20 10:08

Odpowiedzialność solidarna przedsiębiorców w zakresie podatku VAT

"Po pierwsze, całkowicie zmieniony zostanie katalog towarów, w związku z nabywaniem których wskazana odpowiedzialność solidarna może powstać. Od 1 listopada 2019 r. będą to towary wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Wyłączona z tej odpowiedzialności będzie dostawa towarów:

  • udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł (zob. dodawany art. 105a ust. 3 pkt 5 ustawy o VAT), oraz
  • za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (zob. dodawany art. 105a ust. 3 pkt 6 ustaw

2019-11-01 16:52

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla niektórych transakcji.

W art. 108a ust. 1a–1e ustawy o VAT wprowadzono regulacje, które zobowiązują nabywcę do zapłaty kwoty VAT wynikającej z otrzymanej faktury oznaczonej wyrazami „mechanizm podzielonej płatności” na rachunek VAT, jeśli:

1.  transakcja została dokonana na terytorium kraju pomiędzy podatnikami VAT (B2B)

2. nabywca dokonuje płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT,

jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty; transakcje na kwoty poniżej 15 000 zł są

2019-11-01 16:36

Obowiązek dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

dniem 13 października wchodzą w życie przepisy art.194 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2019.0.1115) .

Zgodnie z  art. 58. Ustawy n/w spółki wymienione w mają obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych :

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego system

2019-10-16 07:52

Biała lista VAT

"Biała lista VAT zastąpi od września br. trzy funkcjonujące obecnie wykazy w których przedsiębiorcy szukają danych swoich kontrahentów (wykaz firm niezarejestrowanych lub tych, którzy zostali z rejestru wykreśleni czyli tzw. czarna lista, wykaz firm którym przywrócono rejestrację VAT, wykaz podatników czynnych i zwolnionych). Wykaz, który prowadził będzie szef Krajowej Administracji Skarbowej zastąpi je wszystkie. Przedsiębiorca znajdzie w nim najważniejsze dane dotyczące kontrahenta do pięciu lat wstecz (okres przedawnienia zobowiązania podatkowego).Najważniejszą korz

2019-09-01 21:55

Zmiana w kasach fiskalnych- termin do 31 lipca 2019r.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 816) do dnia 31 lipca 2019r. należy dokonać zmian w oznaczeniach literowych w kasach fiskalnych:

"§ 59 Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług."

§ 6

1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny

2019-07-27 15:36

Hulajnogi- czy jazda pod wpływem alkoholu na hulajnodze będzie uznawana za przestępstwo?

"Hulajnogi elektryczne kodeks drogowy zrówna z rowerami. Jednak jazda na nich na podwójnym gazie może być uznana za przestępstwo, a nie wykroczenie" " 

Hulajnogi elektryczne kodeks drogowy zrówna z rowerami. Jednak jazda na nich na podwójnym gazie może być uznana za przestępstwo, a nie wykroczenie

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która ureguluje kwestie związane z ruchem elektrycznych hulajnóg, może mieć nieoczekiwane skutki. Choć w intencji twórców projektu z Ministerstwa Infrastruktury pojazdy zaliczane do kategorii

2019-06-23 22:00

Zastrzeganie odsetek umownych za opóźnienie wyższych niż odsetki maksymalne - wyrok Sądu Najwyższego

"Niedopuszczalne było zastrzeganie odsetek umownych za opóźnienie wyższych niż odsetki maksymalne określone w art. 395 § 2[1] k.c., również przed 1 stycznia 2016 r.

Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w dniu 8 maja 2019 r. rozpoznał kolejną skargę nadzwyczajną. Uwzględniając skargę wniesioną przez Prokuratora Generalnego uchylił w zasadniczej części nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27 listopada 2009 r., w którym sąd zasądził od trojga pozwanych kwotę 15 995 zł wraz z odsetkami w wysokości 2% dziennie, naliczanymi od 10 lis

2019-06-02 01:23

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie tzw. kredytów frankowych

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu wczorajszym (09.05) skargi kasacyjnej powodów w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi o zapłatę uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania (sygn. I CSK 242/18).

Sąd Najwyższy uchylając zaskarżony wyrok stanął na stanowisku, że uznanie za niedozwolone (art. 385[1] k.c.) postanowienia umowy kredytu udzielonego w złotych i indeksowanego do waluty obcej, w którym określono zasady ustalania kursu tej waluty, prowadzi do wyeliminowania mechanizmu indeksacji z treści wiąż

2019-06-02 01:12

Kserokopie dokumentów jako dowód w postępowaniu cywilnym

"Powołane przez stronę dowody z określonych dokumentów załączonych do pozwu lub innego pisma procesowego w formie niepoświadczonych kserokopii wprawdzie nie stanowią dowodów z dokumentów, o których mowa w art. 244 i art. 245 KPC, nie są jednak pozbawione mocy dowodowej, w rozumieniu art. 232 w zw. z art. 308 KPC. Dopóki sąd ani strona przeciwna nie zakwestionuje ich i nie zażąda złożenia oryginałów dokumentów, stanowią one jeden ze środków dowodowych, przy pomocy których strona może udowodnić fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Dowody te, jak każde inne, podl

2019-05-31 14:19

Ochrona danych osobowych w miejscu pracy Poradnik dla pracodawców

Urząd Ochorny Danych osobowych opublikował Poradnik dla pracodawców w zakresie ochrony dancyh osobowych w miejscu pracy- file:///C:/Users/annaj/Downloads/Poradnik%20dotycz%C4%85cy%20zatrudnienia.pdf. 

2019-05-19 22:23

Do 8 stycznia 2019r. termin na zgłoszenie do ZUS nowych kodów by płacić mniejsze składki

"Powodem zamieszania jest ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. poz. 1577). Zgodnie z nią z opłacania niższych składek (małego ZUS) mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, których roczny przychód w poprzednim roku kalendarzowym (czyli 2018 r.) nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Obecnie jest to 63 tys. zł. Niższe składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy.

Przedsiębiorcy zgodnie tw

2019-01-06 20:52

23% - Forma garażu przesądza o opodatkowaniu jego kupna–sprzedaży

"WSA w Białymstoku w wyroku z 24.10.2018 r. (I SA/Bk 569/18) rozpatrzył argumenty przedsiębiorstwa przemawiające za tym, że rozdzielenie transakcji kupna domu i garażu stanowi – zwłaszcza dla klienta prywatnego – całkiem sztuczny, niezrozumiały podział. To jednak nie wystarczyło sądowi, by uznać wnioski dewelopera za uzasadnione. Uznał on bowiem, że niższą 8% stawkę VAT można stosować wyłącznie w stosunku do obiektów wymienionych w przepisach podatkowych, czyli w stosunku do nieruchomości o charakterze mieszkaniowym. Gdyby garaż znajdował się w jednej bryle budyn

2018-12-29 21:15

Uproszenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym- likwidacja szkoleń okresowych na stanowisku administracyjno-biurowym.

29 listopada 2018 prezydent podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. 

Zmiany wprowadzają m.in:

- Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo

2018-12-09 19:36

Projektowane podwyższenie kosztów sądowych

Projektowana jest olbrzymia zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego i ustaw z nim powiązanych m.in. ustawy o kosztach sądowych "Projekt przewiduje również zmiany w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623, z późn. zm.). W obecnie funkcjonującej postaci system kosztów sądowych w sprawach cywilnych nie spełnia zakładanych celów motywacyjnych i fiskalnych. Proponuje się dostosowanie opłat do aktualnej siły nabywczej pieniądza  między innymi poprzez podwyższenie niektórych opłat sądowych, zmniejszenia liczb

2018-11-19 23:52

Zmiany zakresie przedawnienia roszczeń.

Od 9 lipca 2018r. weszła w życie zmiana kc, która wprowadza dwie istotne nowelizacje, mianowicie zmianie ulega art. 117§21 kc, który w obecnym brzmieniu stanowi, iż „Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.” Zatem Sąd z urzędu będzie brał pod uwagę przedawnienie roszczeń w sprawach przeciwko konsumentowi. Ponadto zaś na podstawie art.118 kc skrócony zostaje podstawowy okres przedawnienia roszczeń z 10 lat do 6, natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowa

2018-07-15 15:45

URLOP POMIMO UPADŁOŚCI BIURA PODRÓŻY

Ustawa o imprezach turystycznych wdraża do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG.- źródło: https://msit.gov.pl/pl/turystyka/prawo/7635,Ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach-turystycznych-oraz-akty-.html

" Wchodząca w życie 1 lipca ustawa o imprezach turystycznych (Dz.U. z 201

2018-05-20 15:17

Prawo przedsiębiorców

Weszła w życie ustawa prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. a wraz z nią art. 10 normujący zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy, który stanowi, iż „1. Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. 2. Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ ro

2018-05-20 14:59

Wznowienie postępowania w oparciu o pytanie prejudcyjalne- postępowanie administracyjne

"Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1369; dalej jako: PostAdmU) może być orzeczenie TS, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania." Uchwała (7) NSA z 16.10.2017 r., I FPS 1/17
 

2018-03-08 22:33

Podział majątku dorobkowego- ustalenie składu majątku z daty ustania wspólności lecz według cen i stanu z chwili dokonywania podziału

"1.Czy w sprawie o podział majątku wspólnego ustalenie wartości poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego następuje według stanu tych przedmiotów na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej czy według stanu na dzień orzekania?

2. Czy ważna jest umowa o częściowym podziale majątku wspólnego zawarta z naruszeniem zakazu wynikającego z art. 35 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jeżeli następnie na mocy prawomocnego wyroku sądowego została orzeczona rozdzielność majątkowa z datą wsteczną obejmującą okres, w

2018-02-28 00:17

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

w ramach tygodnia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, będę udzielała bezpłatnych porad dnia 20 lutego 2018r.:

- w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Jelczu-Laskowicach  kościele w godzinie od 9.00-10.00,

- w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach  w godzinach od 12.00-13.00,

- ponadto zaś u mnie w kancelarii  przy ul. Frezjowej 7 w Jelczu-Laskowicach od 14.00 -15.00.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 20 do 26 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana je

2018-02-13 19:43

"Sąd Najwyższy: ustawa stanowi jedno ze źródeł obowiązku alimentacyjnego również po nowelizacji art. 209 § 1 Kodeksu karnego"

Na pytanie Sądu Okręgowego „Czy wobec zmiany treści przepisu art. 209 k.k. wprowadzonej ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 poz. 952) w postępowaniu wykonawczym wyznacznikiem możliwości dalszego prowadzenia postępowania - z uwagi na treść art. 4 § 4 k.k. - powinien być opis czynu w prawomocnym wyroku i zespół znamion tym zawarty, co skutkować może umorzeniem postępowania wykonawczego z uwagi na zatarcie skazania w oparciu o art. 15 § 1 k.k.w. czy też kontrola kompletności zna

2018-02-08 00:30

Nabycie nieruchomości z wyłączeniem przepisów o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

„III CZP 83/17 – z dnia 15 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Olsztynie Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585 ze zm.) nie mają zastosowania do umowy przenoszącej własność 8 nieruchomości, zawieranej w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży zawartej przed dniem 30 kwietnia 2016 r., jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzystała z praw

2018-02-04 23:30

Powództwo związane z czynem nieuczciwej konkurencji można wytoczyć przed Sądem właściwym dla przedsiębiorcy "poszkodowanego"

"Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji, polegającego na zamieszczeniu publikacji na stronie internetowej, może, na podstawie art. 35 k.p.c., wytoczyć powództwo przed sąd, w którego okręgu publikację wprowadzono na stronę internetową, lub przed sąd, w którego okręgu dostępność tej strony spowodowała zagrożenie lub naruszenie jego interesu." (tak: III CZP 82/17 – z dnia 15 grudnia 2017 r. w składzie 3 sędziów na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie)

2018-02-04 23:20

Wyrok w przedmiocie nie tylko odszkodowania ale także zadośćuczynienia za zniszczenie włosów przez fryzjera.

Jako że coraz więcej osób pyta mnie o sytuacje źle wykonanej usługi, nie tylko fryzjerskiej, myślę, że warto przeczytać, szczególnie że wyroków w takich sprawach jest bardzo niewiele, a zasądzających tak wysokie zadośćuczynienie jeszcze mniej. Poniższy wyrok jest nieprawomocny, zaś dla zaisteresowanych całą jego treść można znaleźć pod poniższym linkiem: http://orzeczenia.gdansk-polnoc.sr.gov.pl/content/$N/151015100000503_I_C_001622_2015_Uz_2017-02-15_001

Z treści uzasadnienia:

  1. Stan faktyczny:

Powódka A. Ł. (1) wniosła o zasądzenie od pozwanej B. S. kwoty 10.807,30 zł wraz z

2018-01-12 15:30

PROJEKT ZMIAN W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM

"Rząd jeszcze w tym tygodniu ma zaproponować udrożnienie upadłości konsumenckiej, z której zadłużony może skorzystać raz na dziesięć lat. I choć upadłość oznacza dla dłużnika utratę prawie całego majątku łącznie z mieszkaniem, to daje szanse na drugie niejako życie.

Wśród nowości jest możliwość oddłużenia już po krótkim postępowaniu sądowym, bez spłat zredukowanego zadłużenia przez kilka lat, na czym polega typowa upadłość konsumencka.

– Z raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynikało, że połowa korzystających z tej upadłości nie ma majątku ani poważnych dochodów, nie ma

2017-12-15 22:52

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT dla mikroprzedsiębiorców

"Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r."

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej ministerwa finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-

2017-12-02 23:58

Sukcesja przy jednoosobowej działalności- wprowadzenie zarządcy sukcesyjnego

" Ministerstwo Rozwoju przedstawiło do konsultacji projekt nowej ustawy, która ma ułatwić sukcesję firmy. Da ona narzędzia zapobiegliwym przedsiębiorcom, którzy za życia będą mogli zdecydować, kto będzie po ich śmierci zarządzał firmą Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne jest zdecydowanie najpopularniejszą formą aktywności gospodarczej w naszym kraju. Jak wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, na 31 grudnia 2016 r. w Polsce tę formę prowadzenia biznesu wybrało niemal 3 mln osób. Niewielu przedsiębiorców myśli, c

2017-07-31 14:54

Konfiskata majątkowa- Czy rzeczywiście zacznie być stosowana?

„Przestępstwa fakturowe: rozszerzona konfiskata majątkowa pod dużym znakiem zapytania -Czy puste faktury spowodują odebranie mienia? Uchwalona 23 marca br. nowelizacja kodeksu karnego jeszcze nie weszła w życie, a już powstają wątpliwości, czy aby na pewno sąd będzie mógł orzec przepadek np. przedsiębiorstwa, jeżeli zastosuje wyłącznie przepisy dotyczące przestępstw fakturowych Nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Wejdzie w życie bardzo szybko, bo już w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nie wprowadza nowego typu przestępstwa, lecz nowy instrument karny

2017-04-17 22:35

Kilometrówka może wreszcie wzrosnąć

"16 grudnia br. sejmowa komisja ds. petycji wypowie się na temat ewentualnej podwyżki stawek kilometrówki. Szanse na to wydają się duże. Podwyżkę przewiduje obywatelski projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Dokument przygotowany został przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Kilometrówka” powołany 23 lutego br. Projektodawcy chcą zmienić obecne reguły zaliczania do kosztów firmowych wydatków z tytułu używania samochodów osobowych. Z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT wynika, że przedsiębiorca może rozliczyć takie wydatki tylko do wysokości kilometrówki

2016-12-12 22:41

Zmiana sankcji administracyjnych. Nareszcie mamy szanse na cywilizację kar.

"ZMIANA PRAWA Sankcje pieniężne przestaną być nakładane z automatu. Urzędnik będzie mógł dostosować ich wysokość do indywidualnego przypadku

To tylko część rewolucyjnych zmian w zasadach wymierzania kar administracyjnych, jakie proponuje Ministerstwo Rozwoju. Zawarto je w projekcie szerszej nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Dobiegają właśnie końca uzgodnienia międzyresortowe i lada chwila projekt trafi na posiedzenie rządu.

Dziś horrendalnie wysokie kary administracyjne, nakładane niemal z automatu w przypadku stwierdzenia złamania przepisu, bez możliwości miarkowa

2016-10-04 14:11

Zasada rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatników od 1 stycznia 2016 r.

"Najbardziej podatnicy czekali na nową zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych na ich korzyść (in dubio pro tributario). Ostatecznie w życie weszła pierwotna propozycja prezydenta Bronisława Komorowskiego, a więc nowy art. 2a. Zgodnie z nim niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego są rozstrzygane na korzyść podatnika. Przepis jest jednak sformułowany w taki sposób, że pozostawia pole do interpretacji. Przykładowo nie precyzuje, co należy rozumieć pod sformułowaniem „niedające się usunąć wątpliwości”. Eksperci mieli równi

2016-01-07 07:56

Wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę o 100 zł

RO ZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157, poz. 1314 oraz z 2015 r. poz. 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

2015-10-11 19:08

zmiany w prawie karnym w stosunku do przestępstw "drogowych"

Nowelizacja, która weszła w życie 18.05.2015r. nie tylko zaostrzyła odpowiedzialność za przekroczenie prędkości, ale także wprowadziła zmiany w Kodeksie Karnym. Obecnie jeżeli sprawca wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości co najmniej 10 000 złotych.

 

2015-05-11 19:07

Zmiany w pomocy socjalnej dla osób o najniższych dochodach od 1 października 2015r.

"Kryteria dochodowe w pomocy społecznej, tak jak w świadczeniach rodzinnych, podlegają weryfikacji raz na trzy lata. Są one ustalane na podstawie badania progu interwencji socjalnej dla różnych typów gospodarstw domowych, które przeprowadza Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). Rząd zaproponował, aby od 1 października kryteria wynosiły: 634 zł w przypadku osoby samotnej oraz 514 zł na osobę w rodzinie. Progi wzrosną więc odpowiednio o 92 zł oraz 58 zł w porównaniu do obecnie obowiązujących kwot.

– Rządowe propozycje odpowiadają wyliczonym progom interwencji socjalnej. Na przykład

2015-05-11 19:07

zmiany w ustawie o kredycie hipotecznym

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wskazane zostały założenia projektu istawy o kredycie hipotecznym oraz zmienie niejtórych innych ustaw. W szczególności wskazano, iż projektowana zmiana ma wprowadzić " regulacje w odniesieniu do kredytów finansujących nieruchomości mieszkalne udzielanych konsumentom, polegające z jednej strony na zapewnieniu profesjonalizmu w działaniu kredytodawców i pośredników kredytowych, a z drugiej strony umożliwiające konsumentom uzyskanie wyczerpujących informacji o umowach kredytowych, w celu podjęcia przez nich jak

2015-05-11 19:07

Opłata 20 zł za monit jest coraz częściej uznawana za klauzulę abuzywną

"Monit nie może kosztować 20 zł

Internetowe serwisy oferujące błyskawiczne pożyczki nie mogą obciążać opóźniających się ze spłatami zawyżonymi kosztami windykacji czy ponagleń – uznają sądy

Od kilku lat mamy prawdziwy wysyp serwisów internetowych oferujących błyskawiczne pożyczki udzielane w kwotach od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Ich klienci nie zawsze zdążają ze spłatą na czas, zwłaszcza że chwilówki są często brane dosłownie na kilka czy kilkanaście dni. Dlatego też w regulaminach wielu serwisów przewidziane są dodatkowe koszty związane z przypominaniem o p

2015-05-04 20:15

Ryczałt dla rolników

„Od przyszłego roku rolnicy będą mogli sprzedawać przetworzone wyroby, np. dżemy, kompoty, sery, wędliny czy ciasta, stosując preferencyjną 2-proc. stawkę podatku od przychodów ewidencjonowanych. Pozwolą na to zmiany w ustawie o PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym, które w zeszłym tygodniu bez poprawek przyjął Senat. (…) Rolnik będzie mógł wybrać ryczałt jedynie, gdy będzie handlować wyłącznie w miejscu wytwarzania produktów lub na targowiskach. Nie będzie mógł ich sprzedawać np. hurtowniom czy sklepom. Ważne jest też, aby towary były wyrabiane w sposó

2015-04-24 09:36

Zmiany w dowodach osobistych i elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego

Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 marca 2015r.

"Nowelizacja spowoduje m.in., że nowe dowody osobiste będą wydawane od 1 marca, a nie od 1 stycznia 2015 r. W nowym wzorze dokumentu nie będzie już podanego adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu oraz zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego trzeba będzie dołączyć zdjęcie sprzed maksymalnie 6 miesięcy. Fotografia będzie musiała spełniać takie wymagania jak w przypadku paszportów. Wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można składać w dowolnej gminie, a także drogą elektronic

2015-04-11 19:07

Rusza system pomagający wypełnić PIT 2014 r.

"Wiceminister finansów Jacek Kapica poinformował, że przygotowany przez MF system wstępnego wypełniania zeznań podatkowych na podstawie deklaracji przesyłanych przez pracodawców jest gotowy - dwa dni temu miał swoją prapremierę podczas jednej z konferencji informatycznych. "Zgodnie z planem chcemy go uruchomić i udostępnić te funkcjonalności w połowie marca" - zapowiedział."

źródło:http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/856165,rusza-system-pomagajacy-wypelnic-pit-2014-kapica-urzednicy-nie-wyrecza-podatnika.html

2015-03-05 10:50

Zmiany w prawie budowlanym

"Uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego w odniesieniu do większości inwestycji budowlanych. Taki jest cel przegłosowanej w piątek nowelizacji prawa budowlanego. Ustawa, która czeka już tylko na podpis prezydenta, umożliwia m.in. wznoszenie domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia z projektem. Będzie to możliwie, gdy obszar oddziaływania wznoszonego obiektu nie będzie wykraczał poza granice działki." źródło- http://serwisy.gazetaprawna.pl/pit/artykuly/854994,nowe-ulatwienia-dla-budujacych.html

2015-02-23 20:28

Podatek od sprzedaży nieruchomości przy dziedziczeniu

"STAN FAKTYCZNY: Podatnik wraz z ojcem i bratem odziedziczyli spadek po matce. Zmarła w 2004 r. Zostawiła przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe, osiem nieruchomości i samochód. Każdy z mężczyzn nabył 1/3 udziału w masie spadkowej. W 2007 r. rodzina zniosła współwłasność w umowie działu spadku i podzieliła majątek na trzy równe części. Mężczyźnie przypadły dwie nieruchomości. W 2011 r. postanowił sprzedać jedną z nich. Uważał, że nie musi płacić podatku dochodowego, bo od chwili śmierci matki i dnia nabycia spadku minęło już 7 lat. Przepisy ustawy o PIT m

2015-01-29 17:17

Projektowane zmiany do regulacji prawnych związanych z rachunkami bankowymi osób które zmarły.

W uzasadnieniu do projektu senackiego, który zgodnie ze stanowiskiem autorów powinien wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. czytamy, iż: „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o ewidencji ludności zawiera zmiany, które wprowadzą regulacje w zakresie zabezpieczenia realnej wartości i postepowania ze środkami pieniężnymi zdeponowanymi na rachunkach bankowych lub rachunku w SKOK w sytuacji, gdy posiadacz tych rachunków w długim okresie czasu nie dokonuje żadnych dyspozycji z nimi związanych albo zmarł. Wprowadza

2015-01-26 13:48

Zmiany w prawach konsumentów

Dnia 25 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) r. oraz zmiany w Kodeksie cywilnym z nią powiązane.
 
Wykaz najważniejszych zmian:

  •  14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny– dotychczas było jedynie 10 dni;
  • jeżeli zaś konsument nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, wówczas może z niego skorzystać w ciągu 12 miesięcy (dotychczas były 3 miesiące);
  • gdy przesyłka została uszkodzona– sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebr

2015-01-25 22:23

Aktualności już dostępne

Witam, od dziś mój portal uruchomił podstronę z aktualnościami. Będziemy informować Państwa o bieżących zmianach w prawie. Zapraszam do czytania i odwiedzania mojej strony.

Z poważaniem Adwokat Anna Jamroziak-Bereza.

2015-01-25 20:46

O nas

Profesjonalizm, indywidualne podejście do każdej sprawy i dyskrecja - to cechy, które są priorytetowe w mojej działalności zawodowej.

Kontakt z Sekretariatem

W celu umówienia wizyty proszę o kontakt
Tel. 577 - 313 - 337
E-mail: sekretariat@kancelaria-jamroziak-bereza.pl

Kontakt z Adwokatem

Adwokat Anna Jamroziak-Bereza
55-220 Jelcz-Laskowice
Ul. Frezjowa 7
Tel. 510 - 313 - 377
E-mail: anna@kancelaria-jamroziak-bereza.pl
NIP: 912 - 181 - 91 - 23
Nr konta mBank S.A.: 95 1140 2004 0000 3902 7827 4334